SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

Dendroloogiline inventeerimine

Haljastuse dendroloogilist hinnangut on reeglina vaja koostada:
  • Detailplaneeringu alale (soovitatavalt juba eskiisi koostamise staadiumis, kohustuslik Tallinna linnas);
  • Arhitektuursete projektide alal, millel kasvab puittaimestik;
  • Teedeprojektide alal, millel kasvab puittaimestik;
  • Tehnovõrkudega seotud projektide alal, millel kasvab puittaimestik;
  • „Hoovid korda“ projektide menetlemisel aladel, millel kasvab puittaimestik;
Haljastuse hinnangu koostamisel Tallinna linnas lähtutakse Tallinna Linnavalitsuse 03.05.2006.a määrusest nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord.

Dendroloogilise inventuuri teostamisel viiakse läbi välitööd, mille käigus kaardistatakse ja hinnatakse inventeeritaval alal esinev haljastus. Puule, puude rühmale, puistule, metsale ja/või metsaosale ning põõsale antakse väärtushinnang (määratakse väärtusklass), mis sõltub puittaime liigist, mõõtmetest, vanusest, sanitaarsest ja esteetilisest seisukorrast ning kasvukohast. Antud hinnang määrab puu, puude rühma, puistu, metsa, metsaosa või põõsa perspektiivsuse.

Inventeerimisel kasutatakse topo-geodeetilist alusplaani, mida kasutatakse ka detailplaneeringu jooniste või ehitusprojekti asendiplaani koostamisel. Alusplaan peab olema mõõdistatud litsentseeritud maamõõdufirma poolt ja see ei tohi olla vanem kui 1 aasta. Välitööde põhjal koostatakse puittaimestiku (dendroloogiline) ja haljastuse plaan, mille juurde kuulub lahutamatu osana seletuskiri.

Meie maastikuarhitektid vastavad määruses toodud spetsialisti nõuetele ning omavad haljastuse hinnangute koostamisel üle 10 aasta pikkust kogemust (seda nii Tallinna linnas kui ka mujal Eestis).

Tuginedes oma pikaajalistele kogemustele soovitame dendroloogilise hinnangu tellida juba detailplaneeringu või ehitusprojekti algstaadiumis. Selliselt on võimalik hoida kokku nii aega kui ka raha, sest siis on kohe alguses selge kas, kus ja kui väärtuslikku haljastust alal kasvab. Samuti on sellele tuginedes lihtsam teha otsuseid, millisele alale kavandada uut hoonet, teekoridori või tehnovõrke, et olemasolevat väärtuslikku haljastust kõige vähem kahjustada.

Koostame ka asendusistutuse arvutamise lähtudes Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrusele nr 17 „Puu raieks- ja hooldus¬lõikuseks loa andmise tingimused ja kord”