SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Keskkonnaalased ekspertarvamused

KSH menetluse ja KSH aruande koostamise aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. KSH viiakse läbi vastavalt koostatava planeeringu täpsusastmele, mille määrab planeerimisseadus. KSH eesmärk on prognoosida planeeritud tegevus(t)e elluviimisel tekkida võivat olulist mõju ja seada konkreetsed keskkonnatingimused ning leevendavaid meetmeid planeeringu elluviimiseks.